Obecné vzdělávací systémy se postupně začínají dostávat do rozporu se skutečnou potřebou

a požadavky kladenými na jejich absolventy.


Celá řada vzdělávacích institucí nezareagovala na fakt, že dynamika rozvoje celé společnosti je tak překotně rychlá, že jimi nastavené výukové principy již dlouhodobě této realitě nevyhovují.


Velký vliv na tuto skutečnost mají také, do běžného života zaváděné, moderní technologie, které zásadně mění praktické potřeby a požadavky na vzdělávání.

Potřebuje současný student znát základní principy matematiky a ostatních přírodních věd, získat důstojnou úroveň gramatických znalostí nejen rodného, ale i minimálně dalšího světového jazyka, základů historie, všeobecného, politického, geografického, sociologického...přehledu?

JISTĚ ANO.

Potřebuje současný "běžný" student zpaměti vyjmenovat všechny panovníky od středověku, seznam stromů laločnatých, umět ručně vypočítat trojný integrál a diferenciální rovnici ? Provádět statistické analýzy atd.?

ZŘEJMĚ NE.

Tento text necílí na naši "osvícenost" tvorby konkrétních učebních plánů, ale směřuje k úvaze, jestli v oblasti vzdělávání opravdu dochází k zodpovědné a dostatečné konfrontaci mezi teorií a praxí

z hlediska reálných znalostních potřeb na trh přicházejících, nebo zde již působících podnikatelů.


Historický systém učebních oborů, následně zdegradovaný a zpolitizovaný, konkrétně konfrontoval "mistra a učně" a pomohl vybudovat povědomí o šikovnosti českých, resp. dříve československých lidí a tvůrců i "high technologií".

Efekt 

"MISTR-UČEŇ."

V dnešní době postupně mizí pokora mladých "učňů" k "mistrům", tedy lidem, kteří se mohou prokázat konkrétní, dobře vykonanou prací, vyjímečnými znalostmi a umem.


Současná společnost mladé, ve svém oboru začínající lidi vede až k přílišnému sebevědomí

a egoismu, nerespektující a neochotné přijímat zkušenosti od těchto zkušenějších "mistrů". 

Pokud je tedy začínající podnikatel roli "učně" připraven přijmout, je to první, avšak velice důležitý krok k jeho posunu dále v podnikatelské kariéře.


Dále musí následovat koncentrované úsilí zaměřené na společnou práci s "mistrem". To by mělo vyústit v "zhmotnění cíle", tedy např. prodejem prvního, konkrétního výrobku, služby, aktivity apod. konkrétnímu zíkazníkovi, který je za něj/ni ochoten zaplatit své peníze.


Tímto se z "učně" stává "zapálený" podnikatel s vlastní firmou, resp. podnikáním a šancí posouvat se dále.

Vzdělávání a

HIGH TECH PARK

Začínajícím podnikatelům obvykle chybí potřebné znalosti např. základů politologie, vyjednávání, psychologie, rétoriky, osobního rozvoje, krizového chování atd., pro podnikatelskou praxi však nezbytně nutných znalostí.


To vše ještě v alternativních kombinacích a úrovních odpovídajícím specifickým

a individuálním potřebám jednotlivých začínajících firem. 

Co nabízí

HIGH TECH PARK

  STARTUPY - výukové moduly


A (Začínající tým přichází s vlastní myšlenkou pro realizaci)

B (Začínající tým hledá vlastní myšlenku k realizaci)

C (Chci být členem týmu)

Komplexní podpora myšlenky


Podpora realizace myšlenky v čase

Komerční zhodnocení myšlenky

GVM (Generační výměna managementu) - výukové moduly


A (Příprava a nastavení vlastního týmu)

B (Vyhledání a příprava nového týmu)

C (Individuální modul)

Při přípravě nového týmu nevyužíváme služeb tzv. "hedhanterových" firem. Pracujeme s mladými lidmy, které společně s vámi připravujeme individuálně a "na míru".

HIGH TECH PARK a.s. vytvoří v roce 2019 s vybranými českými a zahraničními univerzitami TECHNOLOGICKÝ KLASTR.


Bude se jednat o reálné sdružení subjektů, které společně připraví a vydefinují prakticky využitelný projekt s mezinárodním přesahem.

Do jeho řešení se zapojí studenti z daných univerzit jako součásti své odborné přípravy. Řešení bude probíhat nejen na domovských univerzitách, ale také během stáží na univerzitách partnerských.


Výstupy budou sledovat dva hlavní cíle:


1. Posílit odbornou přípravu univerzitních studentů prací na reálně využitelných projektech s mezinárodním dosahem.

2. Využití potenciálu mladých, nadaných lidí k řešení potřebných problematik.

Copyright HIGH TECH PARK a.s. All Rights Reserved